ผลงานของเรา

  • Home
  • portfolio
  • โครงการก่อสร้างห้องน้ำ กฟภ. อ.ม่วงสามสิบ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ กฟภ. อ.ม่วงสามสิบ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ กฟภ. อ.ม่วงสามสิบ

สถานที่ตั้งโครงการ :: จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ :: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเถอม่วงสามสิบ

มูลค่างาน :: – 

ระยะเวลางาน :: – 

ลักษณะงาน :: สร้างห้องน้ำ

โครงการที่เกี่ยวข้อง